Feedback

Tenderi Telekomunikaciona oprema i usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za telekomunikacionu opremu i usluge, telefone, modeme, rutere, bazne stanice.

135 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 14)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Predmet javne nabavke je sukcesivna nabavka usluga elektronske komunikacije za potrebe Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd i radnih jedinica Centra RJ Loznica, RJ Valjevo, Kancelarija Šabac i Vladimirci radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Telefonske usluge i usluge prenosa podataka 642100000 . Nabavka je oblikovana po partijama. Partija 1. Usluge mobilne telefonije. Partija 2. Usluge interneta. Partija 3. Usluge fiksne telefonije i Partija 4. Usluga virtuelnog servera 15.05.18 23.05.18 Beograd
Usluga mobilne telefonije, JN broj 7/18 29.03.18 Beograd
Održavanje opreme za komunikaciju 21.05.18 30.05.18 Vojvodina
Usluge mobilne telefonije za potrebe gradskih uprava 17.05.18 30.05.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka usluge mobilne telefonije, br. JN - 02/2018 25.04.18 25.05.18 Beograd
Mobilne telefonije 16.04.18 Vojvodina
JN/8400/0070/2017 Nabavka usluge održavanje poslovne telefonije 11.01.18 Beograd
6/2018– Usluga fiksne i mobilne telefonije za potrebe Doma zdravlja Čačak Čačak na period od jedne godine 03.05.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Usluga - fiksni telefoni 18.05.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Izrada sledećeg: 1. - Ažuriranje Lokalnog katastra izvora zagađenja životne sredine, 2. - Ažuriranje programa zaštite i unapređenje životne sredine za teritoriju opštine Surdulica i njihov uticaj na životnu sredinu, 3. - . Izrada programa sakupljanja posebnih tokova otpada, 4. Izrada Izveštaja o stanju životne sredine na teritoriji opštine Surdulica; 5. Izrada lokalnog registra baznih stanica na teritoriji opštine Surdulica i njihov uticaj na životnu sredinu, 6. Izrada Plana kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Surdulica, 7. Izrada Akcionog 08.05.18 Južna i Istočna Srbija

Predmet javne nabavke je sukcesivna nabavka usluga elektronske komunikacije za potrebe Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd i radnih jedinica Centra RJ Loznica, RJ Valjevo, Kancelarija Šabac i Vladimirci radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Telefonske usluge i usluge prenosa podataka 642100000 . Nabavka je oblikovana po partijama. Partija 1. Usluge mobilne telefonije. Partija 2. Usluge interneta. Partija 3. Usluge fiksne telefonije i Partija 4. Usluga virtuelnog servera

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga mobilne telefonije, JN broj 7/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Održavanje opreme za komunikaciju

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge mobilne telefonije za potrebe gradskih uprava

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge mobilne telefonije, br. JN - 02/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/8400/0070/2017 Nabavka usluge održavanje poslovne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

6/2018– Usluga fiksne i mobilne telefonije za potrebe Doma zdravlja Čačak Čačak na period od jedne godine

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga - fiksni telefoni

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izrada sledećeg: 1. - Ažuriranje Lokalnog katastra izvora zagađenja životne sredine, 2. - Ažuriranje programa zaštite i unapređenje životne sredine za teritoriju opštine Surdulica i njihov uticaj na životnu sredinu, 3. - . Izrada programa sakupljanja posebnih tokova otpada, 4. Izrada Izveštaja o stanju životne sredine na teritoriji opštine Surdulica; 5. Izrada lokalnog registra baznih stanica na teritoriji opštine Surdulica i njihov uticaj na životnu sredinu, 6. Izrada Plana kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Surdulica, 7. Izrada Akcionog

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor