Koristite program za pregled internet sadržaja koji nije podržan
Feedback

Javni naručioci

Naručilac u smislu Zakona o javnim nabavkama je:
  • državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave
  • pravno lice osnovano u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovinski karakter, ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:
    • da se više od 50 % finansira iz sredstava naručioca
    • da nadzor nad radom tog pravnog lica vrši naručilac
    • da više od polovine članova organa nadzora ili organa upravljanja tog pravnog lica imenuje naručilac
Prema izveštaju o javnim nabavkama za 2016. godinu, izveštaj o javnim nabavkama dostavilo je 4462 naručilaca, a registrovama vrednost javnih nabavki iznosila je 335,2 milijarde dinara.

Učešće javnih nabavki u bruto domaćem proizvodu bilo na nivou proseka za prethodnih 15 godina i iznosilo je 7,98%.

Pregled ukupnog broja i vrednosti javnih nabavki po kategorijama naručilaca
Kategorija naričilaca Broj ugovora % Ugovorena vrednost bez PDV-a*  %
Organi državne uprave 10.106 10% 31.720.481 9%
Pravosuđe 1.308 1% 1.789.370 1%
Zdravstvo i socijalna zaštita 42.965 41% 71.954.488 21%
Kultura 2.373 2% 2.972.544 1%
Prosveta i nauka 12.292 12% 15.838.917 5%
Državna javna preduzeća/privredna društva 12.605 12% 98.346.603 29%
Javna preduzeća-lokalna samouprava 16.450 16% 59.549.417 18%
Gradska i opštinska uprava 5.989 6% 52.420.234 16%
Udruženja 265 0% 672.762 0%
Fondacije i zadužbine 17 0% 3.266 0%
UKUPNO                                              104.370 100% 335.268.082 100%
 


*Vrednosti su izražene u hiljadama dinara


Nabavke nekih od većih naručioca možete da vidite ako kliknete na njihov naziv:
Izvor:
  • Izveštaj o javnim nabavkama za 2016. godinu