Koristite program za pregled internet sadržaja koji nije podržan
Feedback

Partneri

Partner Edukom

 Edukom doo

Centar za edukaciju i komunikacije EDUKOM d.o.o. je preduzeće koje se bavi edukacijom, komunikacijama i konsaltingom, kao i izdavaštvom stručne literature širokog spektra. Stručna savetovanja, obuke i radionice namenjene službenicima za javne nabavke, EDUKOM organizuje u saradnji sa najeminentnijim stručnjacima iz oblasti javnih nabavki. Više o ponudi Edukoma pročitajte ovde.

Pored najistaknutijih stručnjaka iz oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji, EDUKOM-ov tim takođe čine i savetnici čija se iskustva baziraju na 10-to godišnjoj praksi u primeni Zakona o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki. Stručni tim EDUKOM-a, u ime i za račun korisnika, detaljno vrši analize konkursnih dokumentaciјa, pruža svoјim korisnicima stručna mišljenja vezana za sam postupak јavne nabavke u kome su isti konkurisali tј. podneli svoјe ponude, angažuje sudske prevodioce, prisustvuje otvaranju nabavki, savetuјe korisnike i sačinjava pismeni zahtev za uvid u dokumentaciјu nakon donošenja odluke o priznavanju kvalifikaciјe, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ili odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka, savetuјe korisnike u vezi zahteva za zaštitu prava, izrađuјe zahtev za zaštitu prava i daјe smernice za dalji postupak korisnika za podnošenje samog zahteva i asistira korisniku sve do okončanja postupka јavne nabavke tј. do potpisivanja Ugovora sa naručiocem.

Posebno čime se EDUKOM odlikuje je onlajn elektronski paket E-PORTAL JAVNIH NABAVKI namenjen naručiocima, ponuđačima, službenicima za javne nabavke i svim licima koji obavljaju poslove iz oblasti javnih nabavki, sa ciljem i u nadi uspešnog poslovanja preduzeća/ustanove. E-PORTAL sadrži vrlo korisna dokumenta, kao i modele istih, koji će vam u potpunosti olakšati i upotpuniti rad u primeni Zakona o javnim nabavkama.

Mi smo prvi u Srbiji uveli novinu u pogledu Savetovanja na temu javnih nabavki - E-SAVETOVANJA. Sva naša organizovana Savetovanja u toku kalendarske godine, imate priliku pratiti onlajn iz fotelje na svom računaru putem E-PORTALA