Feedback

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u Crnoj Gori

04. jul 2017
Predloženim izmenama Zakona u Crnoj Gori se povećava efikasnost uz očuvanje transparentnosti čime se otklanjaju teškoće u sprovođenju postupka javne nabavke.

Izmene imaju za cilj poboljšanje mahanizama zaštite prava i pravnih interesa učesnika u postupku i javnog interesa kao i eliminisanje problema u samoj primeni zakona.

Promenama je proširena lista izuzeća od primene Zakona, pa se zakon ne primenjuje na nabavku izbornog materijala i nabavku roba i usluga u vezi sa korišćenjem vazduhoplova Vlade.

Neposredni sporazum i šoping se brišu kao postupci javnih nabavki, a menjaju se i limiti za primenu postupka – naručilac je dužan da postupke javnih nabavki primenjuje za nabavku roba i usluga čija procenjena vrednost jednaka ili veća od 15.000 EUR i radova čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od 30.000 EUR.

Uvode se i hitne nabavke sa ciljem otklanjanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanja posledica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana.

Zbog specifičnosti u oblasti odbrane i bezbednosti, stvaraju se uslovi da se pojedine nabavke urede propisom Vlade.

Nabavke koje su izuzete od primene zakona sprovode se u skladu sa procedurom koju utvrdi naručilac posebnim aktom i koji je dužan da objavi na svojoj internet stranici.

U delu zaštite prava određeno je da se žalbeni postupak vodi po odredbama i načelima zakona, a u pitanjima koja nisu uređena zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak

Žalba na tendersku dokumentaciju može se podneti najkasnije deset dana pre dana koji je određen za otvaranje ponuda. Podnosilac žalbe je u obavezi da dostavi dokaz o uplati naknade za pokretanje postupka koja iznosi 1% od vrednosti postupka, a ne više od 20.000 EUR.

Izmenama je proširen i sastav Državne komisije za javne nabavke sa četiri na šest člana koje imenuje Vlada na predlog Ministarstva.


Izvor: paragraf.me

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).