Feedback

Zaštita prava u postupcima javnih nabavki

16. jun 2015
EDUKOM d.o.o. je preduzeće koje se bavi edukacijom i komunikacijama, kao i savetodavnom podrškom zaštite prava u postupcima javnih nabavki korisnicima na teritoriji Republike Srbije. Stručni tim EDUKOM-a, za potrebe korisnika detaljno vrši analize konkursnih dokumentacija, pruža svojim korisnicima stručna mišljenja vezana za sam postupak javne nabavke u kome isti učestvuju tj. za koju su podneli svoju ponudu, savetuje korisnike ili za potrebe istih sačinjava pismeni zahtev za uvid u dokumentaciju nakon donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ili odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka, savetuje korisnike u vezi zahteva za zaštitu prava, izrađuje zahtev za zaštitu prava ili odgovor na zahtev za zaštitu prava za potrebe korisnika i daje smernice korisnicima za dalji postupak podnošenja samog zahteva.

EDUKOM raspolaže stručnim timom odnosno savetnicima, čija iskustva se baziraju na 10-to godišnjoj praksi u primeni Zakona o javnim nabavkama i postupcima javnih nabavki. Učinak pomenutog tima stručnjaka iz ove oblasti je 94% za potrebe svojih korisnika usluga u pogledu savetodavnog dela, što itekako odlikuje naše preduzeće.

EDUKOM-ov tim u direktnom kontaktu sa Vama, pružaće savete, pristupiće detaljnoj analizi i izradi potrebnih akata za Vaše potrebe sve do okončanja predmetne javne nabavke za koju nas Vi angažujete.

Godišnji pretplatnici na E-PORTAL EDUKOM-a ovu savetodavnu uslugu dobijaju po minimalnom iznosu, kao i mnogo drugih pogodnosti... (više pogledajte ovde)!

Korisnicima koji nisu godišnji pretplatnici, savetodavne usluge se naplaćuje u celosti.

Usluge EDUKOM-a su najkonkuretnije na tržištu shodno profesionalizmu i učinku.

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).