Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI

OPŠTE ODREDBE

 1. Usluge Tender Service d.o.o., Branka Surle 26, Zrenjanin, vezane za obezbeđivanje informacija o objavljenim javnim nabavkama i komercijalnim tenderima obavljaju se u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja. Važeći su samo oni Opšti uslovi poslovanja koji su bili objavljeni u trenutku sklapanja ugovora. Izmene tih uslova u bilo kom smislu neće se priznavati. info@javne-nabavke.com
 2. Sve eventualne izmene i dopune kao i posebne pogodbe moraju biti potvrđene od strane Tender Service d.o.o. u pisanoj formi kako bi bile pravno validne. Ovo važi i za eventualno ukidanje ove klauzule.

USLUGA

 1. Tender Service d.o.o. obezbeđuje putem svog internet portala www.javne-nabavke.com svojim klijentima informacije o objavljenim javnim nabavkama i komercijalnim tenderima. Tačan opis, sadržaj i format ove usluge dostupan je u dokumentima koji opisuju svaki pojedinačni proizvod. Korišćenje informacija i podataka koji su dostupni putem ovih proizvoda je isključivo na račun i rizik primaoca usluge (klijenta).

UGOVOR

 1. Ugovorni odnos između Tender Service d.o.o. i klijenta, kao i pristanak na ove Opšte uslove korišćenja, prihvata se putem registracije klijenta na internet stranicama www.javne-nabavke.com i/ili putem slanja potpisane narudžbenice. Email od strane Tender Service d.o.o. će biti poslat klijentu kao potvrda narudžbine i početak izvršenja ugovora.
 2. Klijent je pri registraciji dužan da navede istinite informacije. Klijent se obavezuje da bez odlaganja obavesti o svim promenama koje nastupe u pogledu podataka koji su dati prilikom prijave. Ne postoji automatsko pravo za registraciju i korišćenje servisa. Tender Service d.o.o. zadržava pravo da dozvolu za korišćenje usluga opozove u svako doba i trenutno, bez navođenja razloga, a naročito zbog netačnih podataka datih prilikom prijave.

USLOVI PLAĆANJA

 1. Plaćanje usluga informacionog servisa www.javne-nabavke.com  obavlja se jednom godišnje unapred, po izdatoj profakturi. Tender Service d.o.o. je ovlašćena da, u slučaju kašnjenja s plaćanjem, obustavi isporuku podataka bez prethodne najave.
 2. Sve isporuke su plative odmah nakon primanja fakture. Ponude nisu obavezujuće, a cene su prikazane bez PDV-a.
 3. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem klijent je obavezan da snosi eventualne dodatne troškove, kao i troškove angažovanja advokata i eventualnog sudskog spora.
 4. Na 7-dnevno besplatno probno korišćenje usluga /pretplatu ne primenjuju se tačke 1) i 2).
   

TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA I OTKAZ

 1. Ugovorni odnos sklapa se na neodređeno vreme, uz minimalno obračunsko razdoblje od godinu dana od početka sklapanja Ugovora i može se otkazati uz otkazni rok od 3 meseca pre isteka trajanja navedenog vremenskog perioda. Ukoliko se Ugovor ne otkaže pravovremeno, isti se automatski produžava za još godinu dana. Svaki otkaz mora uslediti pisanim putem, a odbijanje primanja isporuka se ne smatra otkazom.
 2. Tender Service d.o.o. je ovlašćena da otkaže ugovorni odnos bez pridržavanja roka (sa trenutnim dejstvom), ukoliko joj podaci o objavljenim javnim nadmetanjima i nabavkama više nisu na raspolaganju, odnosno ukoliko joj isti više nisu na raspolaganju bez ograničenja.
 3. Ukoliko se usluge pružaju besplatno, iste se mogu u svakom trenutku obustaviti bez prethodne najave. Korisnik nema nikakva prava po ovom osnovu. Ovo posebno važi za 7-dnevnu besplatnu probu.

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

 1. Iako će učiniti maksimalan napor da klijentima pruži sve potrebne podatke, Tender Service d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za to da ponuđeni podaci odgovaraju očekivanjima klijenata ili da se njima može postići određeni cilj klijenta.
 2. Tender Service d.o.o. će odmah ispraviti, gde je moguće, sve utvrđene greške koje su u pisanom obliku prijavljene od strane klijenta.
 3. Tender Service d.o.o. ne može da prihvati bilo kakvu odgovornost za ispravnost i potpunost podataka dostupnih na sajtu kao ni odgovornost da aplikacija i u njoj sadržani podaci odgovaraju zahtevima ili očekivanjima korisnika.
 4. Tender Service d.o.o. ne prihvata ogdovornost niti pravo na naknadu štete zbog zakasnele ili izostale isporuke podataka, odnosno zbog neraspoloživosti on-line servisa.

OGRANIČENA ODGOVORNOST

 1. Tender Service d.o.o. odgovara samo za namerno delovanje ili delovanje uzrokovano krajnjom nepažnjom svojih zakonskih zastupnika i zaposlenih. Ovo ograničenje odgovornosti važi za sve ugovorene i zakonske pravne zahteve.
 2. Tender Service d.o.o. se posebno odriče odgovornosti u slučaju pogrešnih podataka koji se temelje na neispravnim unosima u izvore koji isporučuju podatke ili zbog pogrešnog prenosa podataka iz tih izvora
 3. Tender Service d.o.o. ne odgovora za štete nastale usled više sile ili za nedostatke ili štete koje prouzrokuje treća osoba.

KORIŠĆENJE

 1. Korišćenje podataka je ograničeno na ličnu (poslovnu) upotrebu klijenta. Svako dalje komercijalno korišćenje klijentu se zabranjuje. Klijent nema pravo da objavljuje, umnožava, menja, širi, upotrebljava za stvaranje baze podataka ili prosleđuje trećim licima, informacije koje su mu stavljene na raspolaganje.
 2. Tender Service d.o.o. je ovlašćena, u vezi sa ugovorenim korišćenjem ili protivpravnim korišćenjem ili prosleđivanjem predmetnih podataka, da proveri način korišćenja i dotičnom klijentu uskrati pravo na pristup podacima. U slučajevima povrede prava korišćenja klijent nema pravo na povraćaj cene pretplate. Zadržava se pravo daljih pravnih koraka.

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KLIJENTA

 1. Klijent se obavezuje da omogućeni pristup web stranici www.javne-nabavke.com  neće zloupotrebiti i da neće činiti protivpravne radnje.
 2. Klijent se obavezuje da će njemu dodeljene podatke za pristup (korisničko ime i lozinku) držati u tajnosti, odnosno odmah pokrenuti postupak njihove izmene, ukoliko postoji sumnja da su sa njima upoznate neovlašćene treće osobe. Klijent je odgovoran za zloupotrebu podataka za pristup za koju on sam odgovara, kao i za štete koje klijentu mogu nastati zloupotrebom ili gubitkom njemu dodeljenih podataka za pristup.
 3. Klijent se obavezuje da neće upotrebljavati mehanizme, softverske ili druge programe pri korišćenju servisa www.javne-nabavke.com  koji mogu negativno uticati na funkcionisanje sistema.
 4. Klijent je sam odgovoran za obezbeđenje tehničkih uslova kao i za mogućnosti pristupa i prenosa podataka.
 5. Klijent je odgovoran za probleme koje on prouzrokuje nestručnim korišćenjem baze podataka.
   

ZAŠTITA PODATAKA

 1. Tender Service d.o.o. Zrenjanin u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ukazuje da se podaci korisnika čuvaju u računarski čitljivom obliku i obrađuju u okviru internog postupka obračunavanja i analize. Najstrože se poštuju sve odredbe koje se odnose na pravo zaštite podataka. Lični podaci se ne prosleđuju trećim osobama.
 2. Klijent se obavezuje da pri korišćenju podataka poštuje odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka koji su na snazi u Republici Srbiji.

OSTALE ODREDBE

 1. U odnosu ponuđač-klijent primenjuju se važeće odredbe prava o zaštiti podataka, autorskog prava i ostale zakonske odredbe.
 2. Izmene Opštih uslova poslovanja, cena ili uslova plaćanja klijentu se saopštavaju pisanim putem, e-mailom ili on-line. Izmene se smatraju prihvaćenima ukoliko klijent u roku od dve nedelje pisanim putem ne uloži prigovor.

KLAUZULA DELIMIČNE NIŠTAVNOSTI / OUP

 1. Primenjuju se samo Opšti uslovi poslovanja Tender Service d.o.o. Zrenjanin. Izričito je isključena primena drugih Opštih uslova poslovanja. Sve odredbe sadržane u ovim Opštim uslovima poslovanja ocenjuju se u delovima ili odvojeno od ostalih odredbi, ukoliko je jedna ili više odredbi nevaljana. Ukoliko je jedna ili više odredbi ovih Opštih uslova poslovanja nevaljana ili postane nevaljana, to ne utiče na valjanost ostalih odredbi Opštih uslova poslovanja. Umesto nevaljane odredbe primenjuje se alternativna odredba koja odgovora svrsi Uslova ili je barem približna tome, a koju bi ugovorne strane bile ugovorile da im je nevaljanost te odredbe bila poznata.

SPOREDNI SPORAZUMI

 1. Ne postoje drugi sporedni sporazumi osim ugovora i ovih Opštih uslova poslovanja. Sporedni sporazumi i izmene ugovora moraju se praviti u pisanom obliku. Ni jedna od ugovornih strana ne može se odreći poštovanja odredbe o obaveznom pisanom obliku.

MESTO ISPUNJENJA UGOVORA / NADLEŽNI SUD

 1. Mesto ispunjenja ugovora je Zrenjanin. Ugovara se isključiva nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu, ukoliko se radi o pravnim licima. Celokupni ugovorni odnos podleže pravu Republike Srbije, nezavisno od toga da li se na klijenta primenjuje neko drugo pravo.

Septembar 2013